Sekiranya anda memerlukan lebih banyak maklumat atau mempunyai sebarang soalan mengenai Syarat Perkhidmatan kami, sila hubungi kami melalui e-mel di http://realtyww.info/contact.

Pengenalan

Terma dan syarat ini mengawal penggunaan laman web ini; dengan menggunakan laman web ini, anda menerima terma dan syarat ini dengan penuh dan tanpa tempahan. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau mana-mana bahagian terma dan syarat ini, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Anda mesti sekurang-kurangnya 18 [lapan belas] tahun untuk menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini dan dengan bersetuju dengan terma dan syarat ini, anda menjamin dan mewakili anda sekurang-kurangnya berumur 18.

Terma yang ditentukan

"laman web" bermaksud laman web semasa anda menyemak imbas.

Lesen untuk menggunakan laman web

Kecuali dinyatakan sebaliknya, laman web dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek yang diterbitkan di laman web ini dan bahan yang digunakan di laman web. Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak harta intelektual ini dikhaskan.

Anda boleh melihat, muat turun untuk tujuan caching sahaja, dan cetak halaman, fail atau kandungan lain dari tapak web untuk kegunaan peribadi anda, tertakluk kepada sekatan yang dinyatakan di bawah dan di tempat lain dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • menerbitkan semula bahan dari laman web ini di dalam media cetak atau digital atau dokumen (termasuk republikasi di laman web lain) kecuali kaedah perkongsian yang disediakan oleh laman web;
 • menjual, menyewa atau bahan sub-lesen daripada laman web ini;
 • tunjukkan apa-apa bahan dari laman web di awam kecuali kaedah perkongsian yang disediakan oleh laman web;
 • semula, memperbanyakkan, menyalin atau sebaliknya mengeksploitasi bahan di laman web ini untuk tujuan komersial;
 • mengedit atau mengubah apa-apa bahan di laman web;
 • mengagihkan semula bahan dari laman web ini - kecuali kandungan khusus dan secara nyata disediakan untuk pengagihan semula; atau
 • menerbitkan semula atau mengeluarkan semula mana-mana bahagian laman web ini melalui penggunaan iframes atau screenscraper.

Penggunaan yang boleh diterima

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini dengan cara apa pun yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, merosakkan laman web atau merosakkan ketersediaan atau kebolehaksesan laman web atau dengan cara apapun yang menyalahi undang-undang, menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan mana-mana yang menyalahi undang-undang, tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, penipuan atau berbahaya.

Anda tidak perlu menggunakan laman web ini untuk menyalin, kedai, tuan rumah, menghantar, menghantar, menggunakan, menyiarkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang terdiri daripada (atau dikaitkan dengan) mana-mana spyware, virus komputer, kuda Trojan, cacing, pembalak Pintasan, rootkit atau lain-lain perisian komputer yang berniat jahat.

Anda tidak boleh menjalankan apa-apa aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik pada atau berhubung dengan laman web ini tanpa kebenaran bertulis secara nyata.
Ini termasuk:

 • mengikis
 • perlombongan data
 • pengekstrakan data
 • penuaian data
 • 'membingkaikan' (iframes)
 • Artikel 'Spinning'

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini atau mana-mana bahagian untuk menghantar atau menghantar komunikasi komersil yang tidak diminta.

Akses terhad

Akses ke kawasan tertentu di laman web ini adalah terhad. Pemilik laman web mempunyai hak untuk menyekat akses ke kawasan tertentu laman web ini, atau mengikut budi bicara kami, seluruh laman web ini. Laman web boleh mengubah atau mengubah dasar ini tanpa notis.

Jika pemilik laman web memberikan anda ID pengguna dan kata laluan untuk membolehkan anda mengakses kawasan terhad laman web ini atau kandungan atau perkhidmatan lain, anda mesti memastikan bahawa ID pengguna dan kata laluan disimpan sulit. Anda sendiri bertanggungjawab untuk kata laluan dan keselamatan ID pengguna anda.

pemilik laman web boleh melumpuhkan ID pengguna dan kata laluan anda di budi bicara mutlak laman web tanpa notis atau penjelasan.

Friendlies

Dalam terma dan syarat ini, "kandungan pengguna anda" ertinya bahan (termasuk tanpa had teks, imej, bahan audio, bahan video dan bahan audio-visual) yang anda mengemukakan kepada laman web ini, untuk apa jua tujuan.

Anda memberikan kepada pemilik laman web lesen bebas royalti, tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, tanpa royalti untuk menggunakan, mengeluarkan, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkan kandungan pengguna anda dalam mana-mana media yang ada atau masa hadapan. Anda juga memberikan kepada laman web hak untuk sub-lesen hak-hak ini, dan hak untuk membawa tindakan untuk pelanggaran hak-hak ini.

Kandungan pengguna anda tidak boleh menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang, tidak boleh melanggar hak undang-undang pihak ketiga dan tidak boleh menimbulkan tindakan undang-undang sama ada terhadap anda atau laman web atau pihak ketiga (dalam setiap kes di bawah undang-undang yang berlaku).

Anda tidak boleh menyerahkan apa-apa kandungan pengguna ke laman web yang telah atau pernah menjadi subjek sebarang prosiding undang-undang yang terancam atau sebenar atau aduan yang serupa.

Pemilik laman web berhak untuk mengedit atau mengalih keluar sebarang bahan yang dihantar ke laman web ini, atau disimpan di pelayan laman web, atau dihoskan atau diterbitkan di laman web ini.

Pemilik laman web tidak bertanggungjawab untuk memantau penyerahan kandungan tersebut kepada, atau penerbitan kandungan tersebut, laman web ini.

Tiada waranti

Laman web ini disediakan "sebagaimana adanya" tanpa apa-apa representasi atau jaminan, nyata atau tersirat. Pemilik laman web tidak membuat sebarang representasi atau jaminan berhubung dengan laman web ini atau maklumat dan bahan yang disediakan di laman web ini.

Tanpa menjejaskan keluasan perenggan yang terdahulu, pemilik laman web tidak menjamin bahawa:

 • laman web ini akan sentiasa ada, atau boleh didapati di semua; atau
 • maklumat di laman web ini adalah lengkap, benar, tepat atau tidak mengelirukan.

Tiada apa-apa laman web dalam laman web ini, atau dimaksudkan untuk membentuk nasihat apa-apa jenis. Jika anda memerlukan nasihat berhubung dengan apa-apa perkara undang-undang, kewangan atau perubatan anda harus merujuk kepada profesional yang sesuai.

Had liabiliti

Pemilik laman web tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang hubungan, undang-undang torts atau sebaliknya) berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau sebaliknya berkaitan dengan laman web ini:

 • setakat bahawa laman web yang disediakan bebas daripada bertanggungjawab, untuk apa-apa kerugian langsung;
 • bagi mana-mana secara tidak langsung, kerugian khas atau berbangkit; atau
 • bagi apa-apa kerugian perniagaan, kerugian hasil, pendapatan, keuntungan atau simpanan yang dijangka, kehilangan kontrak atau hubungan perniagaan, kehilangan reputasi atau muhibah, atau kerugian atau rasuah maklumat atau data.

Keterbatasan liabiliti ini terpakai walaupun pemilik laman web telah dinasihatkan dengan jelas tentang potensi kerugian.

Pengecualian

Tiada apa-apa dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau mengehadkan apa-apa waranti yang tersirat oleh undang-undang yang menyalahi undang-undang untuk mengecualikan atau mengehadkan; dan tiada apa pun dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau mengehadkan liabiliti pemilik laman web berkenaan dengan mana-mana:

 • kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian pemilik laman web atau ejennya, pekerja atau pemegang saham / pemiliknya;
 • penipuan atau penipuan palsu di bahagian laman web; atau
 • perkara yang akan menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang bagi laman web untuk mengecualikan atau mengehadkan, atau mencuba atau berniat untuk mengecualikan atau mengehadkan, liabilitinya.

Kemunasabahan

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa pengecualian dan had liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini adalah berpatutan.

Jika anda tidak fikir mereka adalah munasabah, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Pihak-pihak lain

Anda menerima bahawa, sebagai entiti liabiliti terhad, pemilik laman web mempunyai kepentingan untuk mengehadkan tanggungan peribadi pegawai dan pekerjanya. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan membawa apa-apa tuntutan secara peribadi terhadap pegawai atau pekerja laman web berkenaan dengan apa-apa kerugian yang anda alami berkaitan dengan laman web.

Tanpa menjejaskan perenggan yang terdahulu, anda bersetuju bahawa batasan jaminan dan liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini akan melindungi pegawai, pekerja, ejen, anak syarikat, pengganti, penerima dan subkontraktor di laman web serta pemilik laman web.

Peruntukan tidak boleh dikuatkuasakan

Jika mana-mana peruntukan penafian laman web ini adalah, atau didapati, tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang, yang tidak akan menjejaskan penguatkuasaan peruntukan-peruntukan lain penafian laman web ini.

Ganti Rugi

Anda dengan ini menanggung rugi pemilik laman web dan berjanji untuk memastikan pemilik laman web membayar ganti rugi terhadap apa-apa kerugian, kerosakan, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk tanpa batasan perbelanjaan undang-undang dan apa-apa jumlah yang dibayar oleh pemilik laman web kepada pihak ketiga dalam menyelesaikan tuntutan atau pertikaian atas nasihat penasihat undang-undang laman web) yang ditanggung atau dialami oleh pemilik laman web yang timbul daripada mana-mana pelanggaran oleh anda tentang sebarang peruntukan terma dan syarat ini, atau timbul daripada sebarang tuntutan bahawa anda telah melanggar mana-mana syarat dan syarat ini.

Pelanggaran terma dan syarat

Tanpa menjejaskan hak lain di bawah terma dan syarat ini, jika anda melanggar terma dan syarat ini dengan cara apa pun, pemilik laman web boleh mengambil tindakan sedemikian apabila pemilik laman web menganggap wajar untuk menangani pelanggaran itu, termasuk menangguhkan akses anda ke laman web, melarang anda daripada mengakses laman web, menghalang komputer menggunakan alamat IP anda daripada mengakses laman web, menghubungi penyedia perkhidmatan internet anda untuk meminta mereka menghalang akses anda ke laman web dan / atau membawa prosiding mahkamah terhadap anda.

Perubahan

Pemilik laman web boleh menyemak terma dan syarat ini dari semasa ke semasa. Terma dan syarat yang disemak akan diguna pakai untuk penggunaan laman web ini dari tarikh penerbitan terma dan syarat yang disemak di laman web ini. Sila semak laman ini dengan kerap untuk memastikan anda sudah biasa dengan versi semasa.

Tugasan

Pemilik laman web boleh memindahkan, subkontrak atau sebaliknya berurusan dengan hak dan / atau kewajipan laman web di bawah terma dan syarat ini tanpa memberitahu anda atau mendapatkan persetujuan anda.

Anda tidak boleh memindahkan, sub-kontrak atau selainnya berurusan dengan hak-hak dan / atau kewajipan anda di bawah terma dan syarat-syarat.

Kebolehasingan

Jika peruntukan terma dan syarat ini ditentukan oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa berwibawa lain untuk menyalahi undang-undang dan / atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan lain akan terus berkuatkuasa. Sekiranya mana-mana peruntukan yang menyalahi undang-undang dan / atau tidak boleh dikuatkuasakan akan sah atau boleh dikuatkuasakan sekiranya sebahagiannya dipadam, bahagian itu dianggap dipadamkan, dan selebihnya peruntukan akan terus berkuatkuasa.

Perjanjian keseluruhan

Terma dan syarat ini, bersama-sama dengan Dasar Privasi laman web merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan pemilik laman web berhubung dengan penggunaan laman web ini dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya berkenaan dengan penggunaan laman web ini.

Undang-undang dan bidang kuasa

Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang United Kingdom dan sebarang pertikaian yang berkaitan dengan terma dan syarat ini akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah United Kingdom.

Pembayaran ke laman web

Semua pembayaran tidak dapat dikembalikan kerana mereka melibatkan perkhidmatan yang disediakan pada masa pembelian. Sekiranya anda mempunyai apa-apa isu dengan mana-mana pembelian anda, anda boleh menghubungi sokongan kami.

Semua caj balik atau urusniaga yang terbalik yang dibuat atas pembayaran anda akan menyebabkan penggantungan akaun segera. Penggantungan ini kemudiannya akan dinilai berdasarkan dan mengikut sebab-sebab yang menyebabkannya.

Nama undang-undang kami ialah:

AZANDT MEDIA LTD

Pejabat berdaftar kami:

132-134 Great Ancoats Street, Manchester, M4 6DE, United Kingdom

Mengenai Syarat Perkhidmatan laman web ini

Kami telah membuat terma dan syarat laman web ini menggunakan penjana TOS / T & C yang ada Dasar Privasi Dalam Talian.

Anda boleh menghubungi pemilik laman web melalui e-mel di pautan alamat e-mel kami di teratas dokumen Syarat Perkhidmatan ini.Dasar Privasi Dalam Talian Laman Diluluskan